لرنیکس
۱۳۹۹-۰۳-۰۴
آباکوس
۰

آموزش مدل سازی رفتار هایپرالاستیک بر اساس داده‌های آزمایش در نرم‌افزار آباکوس (ABAQUS)

برخی از مواد الاستیک که در نرم‌افزار آباکوس (ABAQUS) استفاده می‌شوند رفتار غیرخطی (Hyperelastic) دارند. در این مواقع با توجه به طیف وسیع رفتارهای غیرخطی، به طور معمول…