اندیس عناصر آرایه در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

اندیس عناصر آرایه در نرم‌افزار متلب (MATLAB)

نویسنده: لرنیکس
آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بازدیدها: ۶۴۶

تمام متغییرها در متلب (MATLAB) آرایه هستند و می‌توانند عناصر متعددی داشته باشند. برای دسترسی به یک عنصر خاص در آرایه، باید از اندیس آن عنصر استفاده کرد. به عنوان مثال آرایه A با ابعاد 4x4 به صورت زیر مفروض است:

>> A = magic(4)

A = 4×4

    16      2      3    13

     5     11     10     8

     9      7      6    12

     4     14     15     1

دو راه برای مشخص کردن یک عنصر خاص در یک آرایه وجود دارد. روش اول که رایج‌ترین روش برای دسترسی به یک عنصر است، استفاده از شماره سطر و ستون آن عنصر است. به عنوان مثال:

>> A(4,2)

ans = 14

در روش دوم که کاربرد کمتری نیز دارد، از شماره متناظر با جایگاه آن عنصر استفاده می‌شود. در یک ماتریس دو بعدی، شماره جایگاه عناصر از ابتدای ستون اول شروع شده و پس از اتمام هر ستون، در ستون بعدی ادامه می‌یابد. این روش همچنین Linear Indexing نیز نامیده می‌شود. به عنوان مثال:

>> A(8)

ans = 14

برای دسترسی به عناصر یک آرایه اگر در سمت راست گزاره از اعداد خارج از محدوده مجاز استفاده شود، خطا داده می‌شود. به عنوان مثال:

>> test = A(4,5)

Index exceeds matrix dimensions.

اگر در سمت چپ گزاره از اعداد خارج از محدوده مجاز استفاده شود، ابعاد آرایه تغییر کرده و عنصر تعیین شده به آن اضافه می‌شود. به عنوان مثال:

>> A(4,5) = 17

A = 4×5

     16     2     3     13     0

     5     11     10     8     0

     9      7      6    12     0

     4     14     15     1    17

برای انتخاب همزمان چند عنصر از یک آرایه می‌توان از عملگر دو نقطه (:) استفاده کرد. با استفاده از این عملگر می‌توان یک بازه برای سطر یا ستون مورد نظر (ابتدا : انتها) تعریف کرد. به عنوان مثال:

>> A(1:3,2)

ans = 3×1

     2

     11

     7

دو نقطعه (:) بدون مقدار ابتدا و انتها، تمام عناصر آن بُعد خاص را مشخص می‌کند. به عنوان مثال اگر بخواهیم تمام ستون‌های سطر سوم را انتخاب کنیم، می‌نویسم:

>> A(3,:)

ans = 1×5

     9     7     6     12     0

با استفاده از عملگر دو نقطه (:) همچنین می‌توان یک بردار با گام یکسان بین مقادیر عناصر تولید کرد (مقدار عنصر ابتدایی : گام : مقدار عنصر انتهایی). درصورتی که مقدار گام تعیین نشود، به صورت پیش‌فرض 1 درنظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال:

>> B = 0:10:100

B = 1×11

     0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100

>> C = 0:5

C = 1×6

     0     1     2     3     4     5

امتیاز :

دیدگاه بگذارید

avatar